ಅಮೆರಿಕದೇಶದ ಪ್ರಗತಿಪರ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಒಂದು ತೈಲಚಿತ್ರ !

ಸೇಂಟ್ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ( ಮಿಸ್ಸೂರಿ) ನಲ್ಲಿ, ಕ್ರಿ. ಶ. ೧೮೨೧ ನೇ ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ ಜರುಗಿದ ಪ್ರಥಮ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟೀವ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಯ ಕುರುಹಾದ, ಒಂದು ಮನೋಹರ ತೈಲಚಿತ್ರ !

-ನಾನೇ ತೆಗೆದದ್ದು.