'ಬಾಬ್ ಮ್ಯಾಗ್ರ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಪಾರ್ಕ್,'

ಇಲಿನಾಯ್ ರಾಜ್ಯದ, ಮಿಕ್ಲೇನ್ ಕೌಂಟಿಯಲ್ಲಿರುವ, ಬ್ಲೂಮಿಂಗ್ಟನ್ ಊರಿನಲ್ಲಿ, ’ಬಾಬ್ ಮ್ಯಾಗ್ರ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಪಾರ್ಕ್,’ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ವರ್ಗದಂತೆ ! ಅಲ್ಲಿ ನೀರಿನಕಾರಂಜಿಗಳು, ಜಾರುವಬಂಡೆಗಳು, ಜೋಕಾಲೆಗಳು, ಹಸುರುಹುಲ್ಲು, ಗಿಡ, ಮರ, ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಮಕ್ಕಳನ್ನಲ್ಲದೆ ಅವರ ಪಾಲಕರಿಗೂ ಮನರಂಜನೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ.

-ಚಿತ್ರ ನಾನೇ ತೆಗೆದದ್ದು