'೫ ನೆಯ ಅಕ್ಕ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರದಂದು ಮಧ್ಯಾನ್ಹ, ’ಫ್ಯಾಷನ್ ಶೋ’ ಇತ್ತು !

ಅಮೆರಿಕದೇಶದ ಚಿಕಾಗೋನಗರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ೫ ನೆಯ ಅಕ್ಕ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರದಂದು ಮಧ್ಯಾನ್ಹ, ’ಫ್ಯಾಷನ್ ಶೋ’ ಇತ್ತು. ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲದೆ, ಪುರುಷರು, ಮಕ್ಕಳು, ಅಕ್ಕ ’ಫ್ಯಾಷನ್ ಶೋ’ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ, ಸಭಿಕರೆಲ್ಲರನ್ನು ರಂಜಿಸಿದರು.

-ಚಿತ್ರ ನಾನೇತೆಗೆದದ್ದು.