’ಕನ್ನಡ ಅಕ್ಕ ವಿಶ್ವಸಮ್ಮೇಳನ’ ದ ಕರ್ನಾಟಕ ರಥಯಾತ್ರೆ’ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ !