ವಿಮಾನದಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಕಾಣುವ ದೃಷ್ಯ !

ಚಿಕಾಗೋ ನಗರದಿಂದ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ’ಸೇಂಟ್ ಲುಯಿಸ್,’ ಕಡೆ ಹೊರಟಾಗ ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸಿದ ಸುಂದರ ಭೂಭಾಗದ ದೃಷ್ಯ. ಕೆಳಗೆಕಾಣಿಸುವ ಮನೆಗಳ ಸಾಲು, ಒಂದು ’ಭವ್ಯಕ್ಯಾನ್ವಾಸ್,’ ನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿವೆ. ಈ ದೃಷ್ಯ ನನಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಮುದನೀಡಿದ, ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರವಾದ ನೋಟಗಳಲ್ಲೊಂದು.

-ನನ್ನ ಚಿತ್ರ-ಸಂಗ್ರಹದಿಂದ

ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು