ಸಂಜೆಯಲಿ ರಥವೇರಿ ಹೊರಟ ಸೂರ್ಯ

ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ಕಂಡ ಸೂರ್ಯನ ಬೆನ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಜೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಾನಂಚಿನಲ್ಲಿ ಜಾರುತ್ತಿರುವ ರವಿತೇಜ. ಕುದುರೆಗಳನ್ನು ರಥಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಸಾಗುವಂತೆ ಅನಿಸುತಿದೆ. ಮುರುಡೆಶ್ವರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ದಿನ ಕಾಣುವ ಈ ಸುಂದರ ದ್ರಶ್ಯ ಕಣ್ಮನಗಳನ್ನು ಸೂರೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.