ಕೊಲಂಬಿಯ ದ ’ಸಂತೆ,’ ಯಲ್ಲಿ ರಸಿಕ ಬ್ಯಾಂಡ್ ನುಡಿಸುವ ವೃಂದದವರು !