ಮಿಸ್ಸೂರಿ ರಾಜ್ಯದ, ಕೊಲಂಬಿಯ ನಗರದ ಬಳಿಯ, ಮಿಸ್ಸೂರಿನದಿಯ ವಿಹಂಗಮನೋಟ !

ಈ ನದಿ ಸೇಂಟ್ ಲೂಯಿಸ್ ನಲ್ಲಿ ಮಿಸಿಸಿಪ್ಪಿನದಿಯ ಜೊತೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಹರಿದು, ’ಗಲ್ಫ್ ಆಫ್ ಮೆಕ್ಸಿಕೋ,’ ವನ್ನು ತಲುಪುತ್ತವೆ. ನೈಲ್ ನದಿ, ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಉದ್ದವಾದ ನದಿಯೆಂದು ಹೆಸರಾದರೆ, ಮಿಸಿಸಿಪ್ಪಿ-ಮಿಸ್ಸೂರಿನದಿಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೆರೆತು ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಉದ್ದವಾದ ೪ ನೇ ನದಿಯೆಂದು ಹೆಸರಾಗಿವೆ ! 1. Nile 4,135 miles North/East Africa 2. Amazon 3,980 miles South America 3. Chang Jiang (Yangtze) 3,917 miles China 4. Mississippi-Missouri 3,870 miles USA