ನಾನು ಕಂಡ ಮತ್ತೊಂದು ಚಿತ್ತಾಕರ್ಷಕ ಚಿತ್ರವಿನ್ಯಾಸ !

ಇದು ತೈಲಚಿತ್ರವೇ, ವಾಟರ್ ಪೇಂಟಿಂಗೇ, ಅಥವಾ ಬೇರೆಯಾವ ಪ್ರಕಾರದ ಕಲಾ ನೈಪುಣ್ಯತೆಯೇ ತಿಳಿವಲ್ದಲ್ಲಾ ? ನೀವೇನಾದರೂ ಬಲ್ಲಿರಾ ?