’ಸಿಯರ್ಸ್ ಟವರ್”, ನ್ನು ಕ್ಯಾಮರಾದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲು ಬಲು ಕಷ್ಟ !