ಅಮೆರಿಕದ, ಕಚಡಾವಿಲೇವಾರಿಯ ಒಂದು ಅತ್ಯಂತ ಸಮರ್ಥ ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ವಿಧಾನ !