ಮಿರ್ಜಾನ್ ಕೋಟೆ.

 ಮಿರ್ಜಾನ್ ಕೋಟೆ  ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿದ್ದು ಇದನ್ನು ನವೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ  ಚಿತ್ರಗಳು ರಜನಿ ಯವರ  ಸಂಗ್ರಹ ದಿಂದ