ಮಿಚಿಗನ್ ಕೆರೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿ, ದಂಡೆಯ ಮೇಲೆ ಸ್ಥಾಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ನಾರ್ತ್ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಕಾಲೇಜ್ ನ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ನ ಒಳಗೆ ಸಹಿತ !