ಸಾಯಂಕಾಲದ ಪೆರೇಡ್ ಗೆ ಮಧ್ಯಾನ್ಹದಿಂದಲೇ ಜಾಗ ಕಾದಿರಿಸುವ ಜನ !

ಅಮೆರಿಕದ ಜನ, ಆದೇಶದ ಜಾತ್ರೆ, ಮುಂತಾದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಾರೆ ಆಗಮಿಸಿ, ಸಂತೋಷಪಡುತ್ತಾರೆ. ೮೦ ವರ್ಷದ ಒಂದು ಗಂಡ-ಹೆಂಡಿರ ಜೋಡಿ, ಸುಮಾರು ದೂರದಿಂದ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೇ ಬಂದಿದ್ದರು. ಅವರೂ ನಮ್ಮ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಈಸಿ ಛೇರ್ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಇದ್ದು ಆನಂದಿಸಿದರು !

-ಚಿತ್ರ ನಾನುತೆಗೆದದ್ದು.