’ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್’ ಕಚೇರಿಗಳ ಸಮೂಹತಾಣದಲ್ಲಿ ಕಂಡ ಸುಂದರ ವಾತಾವರಣ !

’ಮೈಕ್ರೊಸಾಫ್ಟ್’ ಕಟ್ಟಡದಮುಂದೆ ನಿಂತು ಫೋಟೋ ತೆಗೆಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕ ಆನಂದ ಅಪಾರ ! ಬಿಲ್ ಗೇಟ್ ರವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ, ಅವರ ಉದಾತ್ತಧ್ಯೇಯಗಳು, ಮಾನವಸೇವೆಗೆ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಅವರ ನೀತಿಗಳು ಎಂತಹವರನ್ನೂ ಮೂಕವಿಸ್ಮಿತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ನಮಗೇನೋ ಧನ್ಯತೆಕಾಣಿಸಿದ್ದು ಆಜಾಗದಲ್ಲೇ !

-ಚಿತ್ರ, ನಮ್ಮ ಆಲ್ಬಮ್ ನಿಂದ.

ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು