ಸ್ಯಾನ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕೋ ನಗರದ ’ಚೈನಾಟೌನ್’ !

ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಚೈನೀಯರು ಹೆಚ್ಚುಮಂದಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ಯಾನ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕೋ ನಗರದಲ್ಲಂತೂ ಅತಿಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ’ಚೈನಾಟೌನ್,’ ಊಟೋಪಚಾರಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿ !