’ಡಿಸ್ನಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ’ ನ ಬೈಗಿನ ಪೆರೇಡ್ !

ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದ ಪರ್ಯಟಕರೆಲ್ಲಾ ಬೈಗಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಡಸ್ನಿ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿಗಾಗಿ ಕಾದಿರುತ್ತಾರೆ. ಮಕ್ಕಳಂತೂ ಆ ಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ರೆಪ್ಪೆಮಿಟುಕಿಸದೆ ಕಾದು, ಮಿಕಿ ಮೌಸ್, ಹಾಗೂ ಡೋನಾಲ್ಡ್ ಡಕ್ ಜೊತೆ ಫೋಟೊ ತೆಗೆಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ಮನೆಗೆಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ.

-ಚಿತ್ರ-ವೆಂ.