’ಬಾಬ್ ಮ್ಯಾಗ್ರ ಪಾರ್ಕ್’, ನಲ್ಲಿ ಯಾರ್ ಹೋದೄ ಹುಡ್ಗರಾಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ !