ನಮ್ ಪಕ್ಕದ್ ಮನ್ಯೋರು !

ನಮ್ಮ ಪಡೋಸಿನವರು, ಸ್ಮಿತ್, ಮತ್ತೆ ಅವರ್ ಮಗ್ಳು, ಲಿಂಡಾ, ಹೊರ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸ್ಲಿದೄ ಸಾಕು, ಹುಲ್ ಟ್ರಿಮ್ ಮಾಡೊ ಗಾಡಿನ ಓಡ್ಸ್ಕೊಂಡು, ಅವ್ಳ್ಗೆ ಡ್ರವಿಂಗ್ ಕಲಿಸ್ತಾರೆ. ನಮ್ಗೂ ಅದನ್ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮೋಜು. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನೇಲಿ ಚಿಕ್ಮಕ್ಳಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಇದ್ದಿದ್ರೆ, ಅದ್ರ್ ಮಜಾನೇ ಬೇರೆ ! ಅಲ್ವಾ, ಏನಂತೀರಿ ?

-ಚಿತ್ರ-ವೆಂ.