ಕೊಲಂಬಿಯದ ಒಂದು ಭವ್ಯ ಬಂಗಲೆ !

ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇದ್ದ ಈ ಬಂಗಲೆಯನ್ನು ನೋಡಲು ಪ್ರತಿದಿನ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಜನರೆಷ್ಟೋ. ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಗೋಡೆಯನ್ನೂ ಕಟ್ಟಿರದ ವಿಶಾಲ ಬಂಗಲೆಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ೨ ಎಕರೆ ಕಾಡುಪ್ರದೇಶವೇ ಇತ್ತು. ಮಧ್ಯಾನ್ಹ ಜಿಂಕೆಗಳ ಸಮೂಹವೇ ಮನೆಯ ಅಕ್ಕ-ಪಕ್ಕಗಳಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಿತ್ತು.

-ಚಿತ್ರ-ವೆಂ.