ಪರ್ಯಟಕ ಮಿತ್ರರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ !

’ರಾಕ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಪಾರ್ಕ್, ನಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾದ ಅಮೆರಿಕನ್ ಮಿತ್ರರ ಜೊತೆ ಕಳೆದ ಮಧುರ ಕ್ಷಣಗಳು. ಅವರೆಲ್ಲಾ ಅದೆಷ್ಟು ಸ್ನೇಹಪ್ರಿಯರು. ಜೀವನವನ್ನು ಅತಿಯಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸುವ ಜನ ಅವರು.

ಚಿತ್ರ : ಅಮೆರಿಕನ್ ಮಿತ್ರ ತೆಗೆದದ್ದು.