ಸಿಯರ್ಸ್ ಮಾಲ್-೧

ಸುಸಜ್ಜಿತ ಎಸ್ಕಲೇಟರ್ ಗಳು. ವಿಶಾಲವಾದ ಮಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಿಗೆಬೇಕಾದ, ಬಟ್ಟೆಬರೆಗಳು, ಎಲ್ಲಾವಿಧದ ದಿನಬಳಕೆಯ ವಸ್ತುಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಭಂಡಾರ.

ವೆಂ.