ಸಿಯರ್ಸ್ ಮಾಲ್-೨

-ವೆಂ.

ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು

ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲ್ ಎಲ್ಲೂಮಾಲ್ ಗಳಲ್ಲಿ, ಮ್ಯೂಸಿಯೆಮ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಿತ ಫೋಟೊತೆಗೆಯಲು ಅವಕಾಶವಿತ್ತು.