’ಸಿಯರ್ಸ್ ಟವರ್’ ಮೇಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿದೆಯಲ್ಲ, ಆ ದೋಣಿಗಳ್ನ ನೋಡಿ !