ಅಬ್ರಹಮ್ ಲಿಂಕನ್ ರ ಲೈಬ್ರರಿ, ಮ್ಯೂಸಿಯೆಮ್, ಹಾಗೂ ಪಾರ್ಕ್, ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಬಳಿ !

ಲಿಂಕನ್ ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಮೆರಿಕನ್ ಜನಕ್ಕೆ ಅಪಾರ ಗೌರವ. ಅವರ ಜೀವನದ ಅತಿ ಸಣ್ಣ ಘಟನೆಗಳ ವಿವರಗಳೂ ಈ ವಸ್ತುಸಂಗ್ರಹಾಲಯದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.