ಅಬ್ರಹಮ್ ಲಿಂಕನ್ ರ ಲೈಬ್ರರಿ, ಮ್ಯೂಸಿಯೆಮ್, ಹಾಗೂ ಪಾರ್ಕ್, ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಬಳಿ-೨