ಮನೆಯ ಹಿತ್ತಿಲೇ ಕಾಡಾಗಿತ್ತು !

ಅಥವಾ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಮನೆಮಾಡಿದಾಗ ಇಂತಹ ಅನುಭವ ಬರಲಿಕ್ಕೂ ಸಾಕು. ಕೊಲಂಬಿಯದಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದಮನೆಯ ಹಿತ್ತಿಲಿನ ಬಾಲ್ಕನಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ, ಯಾವುದೋ ಪಶ್ಚಿಮಘಟ್ಟದ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಇವು ಮೇಪಲ್, ಮುಂತಾದ ಪಶ್ಚಿಮಾರ್ಧಗೋಳದ ಕಾಡುಮರಗಳು !

ವೆಂ.