’ವಾಲ್ಟ್ ಡಿಸ್ನಿ”, ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರು !

-ಚಿತ್ರ-ಚಂದ್ರ

ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು