ಡಾ. ಮತ್ತೂರು ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿಯವರು, ಡಾ. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ರವರನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸುತ್ತಿರುವುದು !

’ಅಕ್ಕ ಕನ್ನಡ ಸಮ್ಮೇಳನ,’ ದಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಮಾಡಿದ್ದು. ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರುವವರು, ಶ್ರೀಮತಿ. ಸುಬ್ಬೀಸುಬ್ರಮಣ್ಯ.