ಕನ್ನಡ ಮೆರವಣಿಗೆಯ ಮೊದಲು ಅಮೆರಿಕನ್ನಡಿಗರು ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಸಂತಸದ ಕ್ಷಣಗಳು !