’ಆಟೋಪಿಯ’ -ಚಿಣ್ಣರ ಡಿಸ್ನಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ನ ರೇಸ್ ಕಾರು !

’ ಟುಮಾರೊ ಲ್ಯಾಂಡ್ ’, ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಮಕ್ಕಳ ಬಣ್ಣ-ಬಣ್ಣದ ರೇಸ್ ಕಾರ್ಗಳ ಓಟ, ಮರೆಯಲಾರದ ಅನುಭವಗಳಲ್ಲೊಂದು !

-ವೆಂ.