ಚರ್ಚಿಲ್ ರ ಪುಟ್ಟ ಪ್ರತಿಮೆ- ಅಮೆರಿಕದ ಫುಲ್ಟನ್ ನಲ್ಲಿರುವ ಅವರ ನೆನಪಿನ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ.