’ಅಕ್ಕ ವಿಶ್ವಕನ್ನಡ ಸಮ್ಮೇಳನ,’ ದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ !

’ಎಂಬೆಸಿ ಹೋಟೆಲ್,’ ನಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಿನ-ಉಪಹಾರದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಡಾ. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ರವರ ಭೇಟಿಯಾಯಿತು. ಅವರೊಡನೆ ಕಳೆದ ಕೆಲವು ಮರೆಯಲಾರದ ಸುಂದರ ಗಳಿಗೆಗಳು !

-ಚಿತ್ರ, ನನ್ನ ಸಂಗ್ರಹದಿಂದ.