ಕೊಲಂಬಿಯದ, ಡಾ. ಮೀರಾ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ರವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ !