ಡಾ. ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಕಂಬಾರರು, ಡಾ. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ರವರ ’ ಕರ್ಣಾಟಕ ಭಾಗವತ’, ಬೃಹತ್ ಗ್ರಂಥದ ಬಿಡುಗಡೆಮಾಡಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ !

ಚಿಕಾಗೋ ನಗರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ, "ಅಕ್ಕ ವಿಶ್ವಕನ್ನಡ ಸಮ್ಮೇಳನ, " ದ ಕೊನೆಯದಿನ, ಡಾ. ಕಂಬಾರರು, ಕರ್ಣಾಟಕ ಭಾಗವತ ಉದ್ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿತ ಸಭಿಕರ ಮುಂದೆ, ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಟ್ಟ, ’ ವಿಮೊಚನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ,’ ದ ಒಂದು ಸವಿನೆನೆಪು !

-ಚಿತ್ರ, ವೆಂಕಟೇಶ್.