ಅಮೆರಿಕದ ವಾಸಿಗಳಿಗೆ, ಅದರಲ್ಲೂ ಎಳೆಯರಿಗೆ, ಇದೊಂದು ಅದ್ಭುತ ಅನುಭವ !

ನಮ್ಮ ಊರಿನ ’ ಊರಿಮಾರಮ್ಮ.’ ಉತ್ಸವ ನಮಗೆ ಚಿರಪರಿಚಿತ. ಆದರೆ, ಈತ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಿನ್ನರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಚಾಟಿ ಹೊಡೆದುಕೊಂಡು ’ಎಂಬೆಸಿ,’ ಹೋಟೆಲ್ ನ ಸುತ್ತ-ಮುತ್ತ ಓಡಾಡುತ್ತಿದ್ದ ವೈಖರಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಿಸ್ಮಯ ಹಾಗೂ ಮುದಕೊಟ್ಟ ಒಂದು ಏಕಪಾತ್ರಾಭಿನಯ !

ವೆಂ.