ನವಯುವ ಚೇತನದ ಸಿ. ಅಶ್ವಥ್ ರವರ ಅದ್ಭುತ-ಗಾಯನ-ಅಕ್ಕವಿಶ್ವಕನ್ನಡಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ !