ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಪುರಾತನವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪದ ಆಧುನಿಕ ನಿರ್ಮಾಣದ, ಭವ್ಯಪರಂಪರೆಯ ಒಂದು ಪ್ರತೀಕ !