’ಚಾಕ್ ಮಕ್ಕಳ ಮನೆ,’ ಯ ಹೊರನೋಟ !

ಈ ಮಮತೆಯ ಮಕ್ಕಳಮನೆ, ನಮ್ಮಮನೆಯಿಂದ, ೧೫ ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾರ್ ಡ್ರೈವ್ ನ ದೂರದಷ್ಟಿತ್ತು. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಊಟಮಾಡಿಸಿ, ಹಾಸಿಗೆ ಹಾಸಿಕೊಟ್ಟು, ಕತೆಹೇಳುತ್ತಾ ಮಲಗಲು ಅನುವುಮಾಡಿಕೊಟ್ಟರೆ, ಯಾವಮಗು ತಾನೇ ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಲು ಆಶಿಸುತ್ತದೆ ?

-ವೆಂ.