ಗೂಳೂರು ಗಣಪ

ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು

ನಂನಿ ಶ್ರೀ.
ಸಧ್ಯಕ್ಕೆ ಸಖತ್ ನಿದ್ದೆ ಬರ್ತಿದೆ.

ನಾಳೆ ಓದಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಯಿಸುವೆ.

ಶುಭರಾತ್ರಿ.

ಇಂತಿ ನಿಮ್ಮ,
ಅನಿಲ್ ರಮೇಶ್.

ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿ, ಕನಸಲ್ಲಿ ಏನು ಬಂತು ಅಂತ ಬ್ಲಾಗಿ :)

--ಶ್ರೀ