ಮತ್ತೂರು ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿಗಳು, ಅಕ್ಕಾಸಮ್ಮೇಳನದ ಸಭೆಯನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದರು !