’ಅಕ್ಕಾ,’ ದಲ್ಲಿ ಉಪೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ಅವರ ಕಲಾ-ಬಳಗದವರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು !