ಓ ಜೀವನವೇ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ! -ಸ್ವಾಮೀ ಸುಖಬೋಧಾನಂದ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಬಂದಿದ್ದರು !