ಇನ್ನೇನ್ ಜಾತ್ರಿ, ಸುರು ಆಗ್ತದ್ರಿ. ಜಾಗ ಹಿಡ್ಯೋದ್ ಬ್ಯಾಡೇನು ?