ನಮ್ಮ ಸಂಪದಿಗ, ಶ್ರೀವತ್ಸ ಜೋಷಿಯವರು, ಅಕ್ಕ ವಿಶ್ವಕನ್ನಡ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡುತ್ತಿರುವುದು !

ಜೋಷಿಯವರನ್ನು ಮುಖ್ತಾ ನೋಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಅವರ ಭೇಟಿಯಾಯಿತು. ಪರಸ್ಪರ ಸಂಗತಿಗಳ ವಿನಿಮಯವಾಯಿತು. ಕನ್ನಡಾಸಕ್ತರ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿ. ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯಾಭಿಲಾಷಿಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೀಗೆಯೇ, ಬೆರಳೆಣಿಕೆಯಷ್ಟು ! ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ, ಜಯಂತ್ ಕಾಯ್ಕಿಣಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಮತಿ. ತ್ರಿವೇಣಿಯವರು, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಂಚಾಲಕಿ.