ಸಬ್ಮೆರೀನ್, ಹೊರಗೆ ಕಾಣಿಸುವ ರೀತಿ.

ಹೊರಮೈ ಮೇಲೆ ಗಾಢವಾದ, ಹಳದಿಬಣ್ಣದ ರಂಗ್ ಬಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಮೇಲ್ಭಾಗದ ಡೆಕ್. ನಾವುಕುಳಿತು ವೀಕ್ಷಿಸುವ ಜಾಗ ಕೆಳಭಾಗದ ಡೆಕ್ ನಲ್ಲಿ.

-ಚಿತ್ರ. ಪ್ರಕಾಶ್.