ರಾಜಾಸ್ಥಾನ, ರಾಜದರ್ಬಾರ್, ಹಾಗೂ ಅವರ ವಿಲಾಸ ಜೀವನದ ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಚಿಣ್ಣರು, ಮೈಮರೆಯುತ್ತಾರೆ !

ಇವು, ’ಡಿಸ್ನಿ ಲ್ಯಾಂಡ್,’ ನ ರಂಗಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ !

ನಾಟಕವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ, ರಂಗಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜ-ರಾಣಿಯರ, ಸಭಾಸ್ಥಳ, ಅವರ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ನಾವು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಮಕ್ಕಳು, ರಾಜಕುಮಾರಿಯ ಬಳಿಯೋ, ಅಥವಾ, ರಾಜಕುಮಾರನ ಬಳಿ, ನಿಂತು ಫೋಟೋ ತೆಗೆಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆಟೋಗ್ರಾಫ್ ಹಾಕಿಸಿಕೊಳ್ಳಲೂ ಬಹುದು.

-ಚಿತ್ರ. ನನ್ನ ಸಂಗ್ರಹ.