ಸಬ್ಮೆರೀನ್ ಯಾತ್ರೆಯ ಮೊದಲು, ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸುವ ಹಳದಿ ಫಲಕ !

ಈ ಫಲಕ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಿತ್ತು. ಕ್ಯಾಮರಾಸಿದ್ಧನಾಗಿದ್ದ ನನಗೆ, ಎಲ್ಲ ಪರಿಸರಗಳೂ ಪ್ರಮುಖವೆ ! ಫೋಟೊ ತೆಗೆದದ್ದೂ ತೆಗೆದದ್ದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ, ಈ ಫೋಟೊಗಳು ನನ್ನಬಳಿಯಿಲ್ಲದಿದ್ದಿದ್ದರೆ, ಈ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಬರೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿತ್ತೋ ಇಲ್ಲವೋ ನಾನರಿಯೆ !