ಮಹಾಬಲಿಪುರ ದರ್ಶನ-೨

ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಮಹಾಬಲಿಪುರದಲ್ಲಿರುವ ಐದು ರಥಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಥ.ಒಂದೇ ಬಂಡೆಯಲ್ಲಿ ಕಡೆದಿರುವ ಈ ರಥವನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ನೋಡಲೇ ಬೇಕು.