ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯದ”ಅನಹೆಮ್,’ ನಲ್ಲಿರುವ, ’ ಡಿಸ್ನಿ ಲ್ಯಾಂಡ್”’ ನ ಪ್ರವೇಶದ್ವಾರ !